OBJECTIU

Una vegada has escollit tema de recerca, cal delimitar la qüestió a investigar per tal que sigui viable amb els recursos de què disposes i puguis desenvolupar una recerca científica.

La investigació sempre es desenvolupa en un temps limitat: 70 hores, en el cas de batxillerat. És fonamental acotar un objectiu d’investigació que sigui viable en el temps disponible per a la recerca.

El temps disponible per a la recerca de batxillerat només permet resoldre UN únic objectiu d’investigació.

Divulgar, sensibilitzar, aprendre... són motivacions de la recerca que pots explicar en la introducció. Si no n'has fet menció, afegeix-les en aquell apartat.

L'objectiu d'investigació detalla un objecte d'estudi, una mostra i un context d'anàlisi.

Concretar l’objectiu et facilitarà una cerca d’informació més àgil durant la següent etapa.

Et proposem algunes activitats per decidir-lo:

Comença apuntant en un full tot allò que vulguis conèixer sobre el tema i qualsevol altra pregunta que et plantegis al voltant d’aquesta problemàtica. Sense límits! Apunta totes les preguntes que et vinguin al cap: què vols saber?

Preguntes sobre l'objectiu de recerca

De les qüestions que has apuntat, quines creus que podràs resoldre amb una cerca per Internet? Marca-les. Les qüestions que puguis resoldre cercant i resumint informació poden ser part del marc teòric.

Les preguntes d’investigació són aquelles que una cerca i resum d'informació no solucionarà.

Revisa la redacció de la introducció i encercla totes les paraules clau que hi trobis. Una pista: solen ser els substantius.

Trasllada aquests termes a un full en blanc, encercla’ls i fes combinacions entre ells.

Entre aquestes combinacions, pensa quina és la que més t’interessa.

No podem recollir dades sobre totes les manifestacions del fenomen. Només podem investigar un tros de realitat. 

On has observat aquest problema? Qui hi està implicat?

Enfoca la teva recerca. Pensa en el contacte previ que has tingut amb aquesta temàtica. Pot ser la teva mostra d'estudi.

Per exemple, si vols investigar el dret a la salut de persones refugiades, la teva mostra seran les persones concretes que entrevistaràs. Si investigues els efectes de la contaminació sobre l'ecosistema, la teva mostra poden ser les espècies concretes sobre les quals recolliràs dades.

Aquesta mostra ha de ser homogènia per tal de poder establir relació entre resultats. El teu objectiu també pot ser comparar entre dues mostres que divergeixen en un factor (homes/dones, adolescents/adults, espècie A/espècie B).

De quin espai i quin període de temps recolliràs dades?

No és el mateix que la recerca es desenvolupi sobre un entorn rural o un entorn urbà, una regió africana o una regió europea, un institut d’un barri amb renda alta o un centre d’un barri empobrit...

No és el mateix un treball sobre un període passat, present o futur.

Especifica el context del qual informa la teva recerca.

Clarifica la disciplina des de la qual estàs enfocant el treball. Són només 70 hores i difícilment podràs fer una recerca interdisciplinària.

Clarificar la disciplina t'ajudarà en la cerca de bibliografia per al marc teòric i orientarà també la teva línia d'investigació. Per exemple, no és el mateix investigar una campanya electoral des de la sociologia que des de la política.

Un objectiu de recerca ha de reunir certs requisits. Ha de ser clar, propi, objectiu, comprovable, viable i complir certs criteris ètics.

Tens alguna qüestió de recerca en ment? Posa-la per escrit, amb la màxima precisió, i comenta-la amb altres persones.

Aquesta diana pot ajudar-vos en el diàleg.

Diana de valoració de l'objectiu de recerca
Diana de valoració de l'objectiu de recerca (PDF)

Dialogar amb altres persones sobre aquests enunciats t’ajudarà a trobar alternatives per fer que la qüestió de recerca compleixi aquests criteris:

CLARA

Llegeix en veu alta la teva redacció a altres persones. Comprenen què és el que vols investigar? Quan expliques el teu objectiu introdueixes paraules importants que no has posat per escrit?

Opta sempre per les paraules més concretes i definides. No donis res per suposat. Apunta-ho tot!

Exemple: Si penses recollir dades entre els companys d’institut, no parlis en l’objectiu de societat sinó d’estudiants de primer de batxillerat de l’institut [nom del centre].

PRÒPIA

La recerca, per definició, ha d’aportar algun coneixement nou sobre la realitat. No es tracta de fer descobriments científics, que són fruit d’anys d’investigació, però sí d’aportar noves informacions. Introdueix noves varibles, busca mostres i contextos innovadors...

Pensa en l’aquí i l’ara per concretar quina nova peça d’informació podràs aportar. Si no l’acabes de trobar, no et preocupis. Comença el marc teòric mentre acabes d’identificar-la amb l’ajuda d’altres persones.

OBJECTIVA

L’objectiu ha d’excloure judicis de valor, és a dir, opinions, apreciacions i valoracions subjectives.

Exemple: En la redacció de l’objectiu no parlarem de manipulació informativa sinó de tractament informatiu. Beneficis i perjudicis són paraules que anticipen el resultat; utilitza’n altres més neutres com efectes.

COMPROVABLE

L’objectiu d’investigació es pot resoldre a partir de l’anàlisi de dades empíriques?

El coneixement científic ha de ser verificable. Hauràs d’informar de les conclusions de la recerca però també hauràs de revelar en quines dades es fonamenten aquestes conclusions, com les has obtingut, com les has analitzat i en quins pressupòsits teòrics (marc teòric) et bases.

Si el teu treball de recerca ve motivat per una pregunta de caire filosòfic, exposa-la a la introducció. A l'objectiu, cerca com podries comprovar la realitat d'aquelles idees.

VIABLE

Cada objectiu que et plantegis requerirà un procés d’investigació propi. En 70 hores de dedicació a la recerca només és possible treballar amb rigor UN objectiu, sobre una realitat (un espai i un temps) molt delimitada.

És fonamental que tinguis clar quin serà el teu camp d’estudi. La recerca de batxillerat requereix recollir i analitzar dades empíriques, de manera que et convé pensar sobre el camp d’estudi en termes físics: quin serà l’espai i el temps on recolliràs les dades?

Has de poder recollir dades exhaustives sobre el fenomen investigat en el temps disponible per a la recerca.

Exemple: Si estàs investigant el tractament informatiu d'una qüestió, perquè sigui viable hauràs de concretar els espais informatius que analitzaràs. Per exemple, el tractament informatiu de la qüestió en la secció d'opinió de quatre diaris de dos països diferents durant dues setmanes.

A més del temps, en la concreció de l’objectiu has de tenir en compte:

    • L’accés a les fonts: Qui/on pots obtenir dades sobre aquesta qüestió? Creus que et facilitaran l’accés a aquestes dades?...
    • Els materials: Disposes dels recursos materials necessaris per desenvolupar aquesta recerca? Els pots obtenir d’alguna manera?...
    • Les teves inclinacions personals respecte al treball de camp: Prefereixes treballar amb persones, amb documents?...
    • Altres

ÈTICA

La recerca ha de respectar els drets de les persones i tenir cura de qualsevol ésser viu i de l’entorn. El coneixement no pot passar per sobre de la vida ni la salut de les persones i els ecosistemes. Vigila que el teu objectiu d’investigació tingui cura d’aquests elements.

En general, a batxillerat desaconsellem treballar amb persones vulnerables o persones que no poden atorgar el seu propi consentiment per a la recerca: des de menors de 15 anys fins a persones que estan vivint un moment crític. En el seu lloc, pots acudir a persones que ja han superat aquestes situacions doloroses i que trobaràs organitzades en associacions. També als professionals que treballen amb aquestes persones.

Igualment, desaconsellem l’experimentació amb éssers vius. Si la teva recerca treballa amb éssers vius, has d'elaborar un protocol per a la cura d’aquests organismes.

Finalment, preserva l’anonimat de les persones que aportin dades a la investigació. No facis mai referència al seu nom ni a altres dades que puguin revelar la seva identitat.

Intenta concretar l’objectiu. Tot et resultarà més fàcil. Però, si desprès de provar les activitats anteriors no et decideixes, no t’aturis. Posa per escrit l’objectiu, en el punt de concreció que el tinguis ara, sigui poc o molt, i comença a confeccionar el marc teòric per avançar.

 
POSA PER ESCRIT AQUESTA ETAPA

L'objectiu d'investigació és una única frase que comença per un verb en infinitiu, especifica l'objecte d'estudi, la mostra i el context d'anàlisi. Convé posar aquesta frase en un apartat diferenciat del treball, a continuació de la introducció, perquè orientarà la resta d'etapes.

Aquest material pot ajudar-te a redactar el teu objectiu d'investigació.

Material per redactar l'objectiu d'investigació (PDF)

Comença apuntant les respostes i, després, trasllada-les a les caselles numerades de la part inferior. Et sortirà un Frankenstein. Arregla l’escrit perquè sigui una única frase, que comenci per un únic verb en infinitiu (el que millor respongui al teu propòsit). 

Intenta expressar el teu objectiu d’investigació amb la màxima precisió, però no et preocupis si la redacció no és del tot acurada. La recerca bibliogràfica et permetrà trobar el vocabulari tècnic específic que has d’utilitzar. Una vegada completis el marc teòric, revisaràs l’objectiu per enllestir-ne la redacció.

Al final d’aquesta etapa, disposaràs d'un apartat de contingut de l’informe d’investigació:

Objectiu

 
AVALUA’T! Revisar la feina feta ens ajuda a avançar.
Passa a l'etapa següent
UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional
AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Barcelona Diputació Barcelona