DISSENY METODOLÒGIC

Pas 1: Una vegada completat el marc teòric, cal revisar l’objectiu d’investigació que havies concretat. Mentre llegies i resumies informació per preparar la investigació, segur que has descobert noves paraules per expressar conceptes de la recerca. Posa aquest nou vocabulari en la redacció del teu objectiu d’investigació. Així expresses la qüestió de recerca amb més precisió.

Pas 2: Quins criteris d’anàlisi identifiques a partir del teu marc teòric? No pretenguis respondre aquesta pregunta abans d’haver-lo completat! Fes una llista dels criteris d’anàlisi de la teva recerca per començar la metodologia. Per identificar-los tingues present què busca l’objectiu d’investigació a partir del que has posat en el marc teòric. Una pista: mira l’índex de continguts del teu marc teòric. Tot seguit veuràs un exemple...

Pas 3 = Escollir la tècnica de recollida de dades per la teva recerca.

Pas 4 = Confecciona l’instrument de recerca un cop hagis escollit la tècnica.

Pas 5 = Fer una revisió ètica de la metodologia.

Pas 6 = Dissenya l'instrument de recerca

Pas 7 = Gestiona col·laboracions en la investigació (si ho necessites)

Pas 8 = Confecciona l'instrument de recerca

Un cop has identificat i llistat els criteris d’anàlisi; quines dades necessitaràs per realitzar aquesta anàlisi? Com recolliràs aquestes dades? Les tècniques de recerca poden ser molt variades.

Hi ha diverses tècniques per fer la recollida de dades. Has d’escollir la que millor s’adequa a les necessitats de la teva recerca, a la teva font de dades, als mitjans i el temps que disposes. També dependrà de la disciplina des d’on enfoquis la investigació. Pel TR de batxillerat t’aconsellem fer servir només una tècnica. Quina és la font de dades de la teva investigació? Exemples de fonts de dades són: una mostra de persones, una mostra de posts a les xarxes socials, un recull de notícies, mostres d’aigua, etc...

El mostrem diverses tècniques tot seguit:

Anàlisi de contingut

Aquesta tècnica pretén identificar significats o percepcions en una obra, un document o una mostra en relació a l’objectiu d’investigació. També pot utilitzar-se com una tècnica de recerca en la fase d’anàlisi de les dades recollides. Per exemple, s’utilitza aquesta tècnica per recollir dades en documents, en posts d’Instagram, en pintures, etc.

Com? (a partir de fitxa del PAULA): 1) Definir els elements de comunicació bàsics que s’analitzaran, 2) Establir els criteris d’anàlisi a partir del marc teòric, 3) si els elements de comunicació bàsics són dibuixos o fotos, passar-ho en paraules, 4) identificar els elements de comunicació bàsics a partir d’on reculls les dades, 5) Revisió: Has descobert categories noves? Afegeix-les.

Enquesta

És una de les principals tècniques en la investigació quantitativa. Pretén recollir dades en una part concreta de població: la mostra. L'enquesta pot ser de diversos tipus: per internet, personal, per telèfon... Es tracta d'una decisió important que hauràs de prendre tenint en compte aspectes com: el volum de la mostra (quantes persones són?), la ubicació de les persones (estan al teu barri, en un altre país?...), la situació sanitària (són necessàries mesures anti-COVID com la distància física?), els recursos disponibles (cal imprimir-les en paper?), etc.

Entrevista

.

Història de vida

.

Mètode Delphi

.

Durant totes les etapes la recerca ha de ser respectuosa amb les persones, els altres éssers vius i l’entorn ambiental. La revisió ètica en el disseny metodològic inclou 4 aspectes principals:

  • Fer un correcte tractament de les dades personals que gestiones durant la investigació. Això inclou no publicar dades de persones que col·laboren en la teva recerca sense la seva autorització. Per exemple quan et concedeixen una entrevista, et responen un qüestionari, o utilitzes les seves fotografies. També has de tenir cura de la difusió que fas de les teves pròpies dades! Molts TR acaben a internet (per raons diverses) i poden ser fàcilment accessibles. La protecció de dades personals està recollida per la Llei (Reglament (UE) 2016/679).

Per això, hauràs de recollir el consentiment informat de les persones que col·laborin en la teva investigació aportant-te dades personals. Es tracta d’un full on l’altra persona t’autoritza a tractar les seves dades. Es fan dues còpies signades, una per ella i una per tu. Tot seguit pots veure un model de full de consentiment informat.

  • No experimentar amb animals
  • Si has de fer la recollida de dades sobre persones en situació de vulnerabilitat, valora la possibilitat de fer-ho a través de persones que treballen per la seva recuperació. S'ha de tenir en compte per tal de protegir les persones en situació de vulnerabilitat. Per exemple, en el cas de les víctimes de violències, és més aconsellable fer la recollida de dades en al personal que treballa per la seva recuperació (sanitaris, tècnics o voluntaris d’ONG, terapeutes, etc). És un forma de protegir aquestes persones i a tu mateix/a!
  • En relació amb el punt anterior, si has de recollir dades a través d’altres persones (entrevistes, qüestionaris, etc), l'instrument de recerca ha de ser respectuós amb elles. Per exemple, les preguntes d’una entrevista s’han de basar en els criteris d’anàlisi que has tret prèviament del marc teòric, amb la intenció de respondre l’objectiu d’invetsigació. No està justificat fer preguntes que puguin ferir la persona entrevistada. És fonamental per mantenir el respecte i el rigor científic!

Quins instruments necessitaràs per a la recollida de dades? Pot ser que hagis identificat instruments en el marc teòric. En tot cas, revisa’ls per comprovar que s’adeqüen a la teva recerca i, si s’escau, fes petites modificacions.

Un cop hagis decidit quina tècnica de recollida de dades utilitzaràs, has de dissenyar i confeccionar l’instrument de recerca que millor s’adeqüi al teu projecte d’investigació.

El tipus d’instrument de recerca ve donat per la tècnica que hagis escollit:

- Entrevista > Guió de preguntes de l’entrevista

- Experiment > Taula de dades

- Observació > Full o taula d’observació

- Qüestionari (instrument en una enquesta) > Guió de preguntes del qüestionari

Hi ha moltes formes de fer un qüestionari online. Recorda que abans de les preguntes que facis, has d'informar sobre qui ets, l'objectiu per recollir les dades i com les tractaràs. Pots fer-ho afegint al principi del qüestionari el següent paràgraf:

Aquest qüestionari forma part del treball de recerca de batxillerat de ( nom de l’estudiant ), estudiant de l’Institut ( nom de l’institut ) de ( municipi on es troba l’institut ). L’objectiu d'investigació és ( objectiu de la recerca concretat en una frase ). Les dades es tractaran de forma anònima i global. Els qüestionaris completats seran tractats confidencialment, no s’inclouran a la còpia del treball de recerca que es farà arribar al centre educatiu i no es publicaran.

Cal tenir en compte com serà l’enregistrament de les dades durant la recollida. Aquest aspecte és important perquè hauràs de recuperar les dades per la següent etapa d’anàlisi.

L’instrument de recerca es pot adjuntar en els annexos del document. Això ajuda a garantir que la investigació és comprovable per part del tribunal d’avaluació del TR (o d’altres persones).

És molt possible que necessitis la col·laboració d’altres persones durant les diverses etapes de la recerca. La recollida de dades sol ser un d’aquests moments. Pot ser que necessitis contactar amb persones, institucions o entitats per demanar de fer-los una entrevista, que t’ajudin a distribuir un qüestionari, que et deixin accedir en un lloc per fer una observació...

Per demanar una col·laboració en la teva recerca hauràs posar-te en contacte formalment i és important fer-ho amb temps. Una forma àgil és fer-ho per correu electrònic.

Pots redactar la carta o nota de sol·licitud de col·laboració incloent de forma clara i concisa els següents continguts:

  • Presentació: qui ets i quin objectiu d’investigació té el TR
  • Explicar la col·laboració que els demanes (cos del correu/nota): què demanes?
  • Ètica i devolució: informat que tens en compte l’ètica en la recerca i que els informaràs dels principals resultats.
  • Agraïment i comiat

Seguidament et suggerim un model de sol·licitud de col·laboració perquè treballis el teu contacte.

 
POSA PER ESCRIT AQUESTA ETAPA

Al final d’aquesta etapa, cal redactar un nou apartat de contingut de l’informe d’investigació:

Metodologia

És molt important deixar constància del disseny metodològic inicial. Si després hi introdueixes modificacions, les exposes.

 
AVALUA’T! Revisar la feina feta ens ajuda a avançar.
Passa a l'etapa següent
UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional