COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

L'última etapa de la investigació és la comunicació de la recerca. Per això, presentaràs un treball escrit i faràs una exposició oral davant un grup format per docents i, sovint, alumnes del teu institut.

A més, és important que comuniquis els resultats de la teva recerca a les persones i entitats que han col·laborat en el treball, per agraïr-los aquesta participació.

Finalment, la investigació es divulga mitjançant la participació en fòrums, premis, fires...

Per fer saber el que has esbrinat elabores un informe d’investigació, és a dir, un document escrit que informi de:

 1. Origen i motivació de la recerca (Introducció)
 2. Objectiu
 3. Marc teòric
 4. Resultats de l'anàlisi de dades
 5. Conclusions
 6. Bibliografia
 7. Annexos: models de qüestionaris, de consentiments informats, protocol d'experiments...

Aquest informe escrit és imprescindible i acompanya altres productes que s'hagin pogut desenvolupar amb la recerca com un audiovisual, una maqueta, un prototip...

Cada centre estableix la seva normativa respecte al treball escrit: extensió, estructura, tipografia, forma de citació i referència bibliogràfica...  Aquesta normativa respon a uns criteris d'avaluació comuns dels treballs acadèmics:

 • Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les idees principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi.
 • Expressar-se oralment i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari tècnic específic.

La Guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final de grau, elaborada pels Serveis Lingüístics de la UB, proporciona recomanacions precises sobre com assolir aquest rigor i correcció.

 

 

Una altra forma de comunicació de la recerca és l'exposició oral davant un grup. Per això es prepara una presentació de diapositives, un pòster multimèdia o una infografia interactiva, que et serviran de suport per a l'exposició oral. Per editar-les, a internet pots trobar eines com Genially, Glogster, Prezi o Canva.

Aquests materials t'ajudaran a comunicar els resultats de la recerca a totes les persones que hagin col·laborat en l'elaboració del treball. També pots aprofitar-los per fer-ne divulgació a la societat.

L'abstract o resum s'elabora al final de la recerca. Tot i això, es posa al principi del document, després dels agraïments i abans de l'índex.

És un text breu que informa de:

 • l'objectiu d'investigació
 • el mètode que has seguit per recollir i analitzar les dades
 • els resultats i conclusions principals

La finalitat és que la persona que llegeix el treball ràpidament es faci una idea del que hi trobarà.

La normativa del Departament d'Educació estableix que:

 • ha de tenir una extensió d'unes 250 paraules aproximadament;
 • s'ha de redactar en una llengua estrangera i en la llengua en què no estigui redactat el Treball de Recerca
  (català o castellà).

El Mapamundi dels Drets Humans – editat per la Fundació Solidaritat UB, amb el suport de la Diputació de Barcelona – permet la publicació de treballs d’estudiants a través d’un formulari.

S’hi poden incorporar pòsters, vídeos, presentacions de diapositives, textos… relacionats amb algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 (salut, educació, gènere, biodiversitat…), ja sigui en format PDF o mitjançant un enllaç al lloc web on es trobi allotjat el treball (el bloc del centre educatiu, una plataforma de vídeos, etc.).

Un dels filtres del Mapamundi permet veure tots els treballs publicats.

UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional