La recerca com a estratègia educativa

La Xarxa IRES ha desenvolupat àmpliament el potencial de la recerca com a mètode didàctic emmarcat en l’aprenentatge constructiu, el coneixement sistèmic i la pedagogia crítica.

Es tracta d’una estratègia didàctica basada en les metodologies actives i centrada en l’alumnat, que esdevé autor de la recerca mentre que la tasca docent consisteix en la tutoria i l’acompanyament en l’elaboració del treball.

El treball de recerca ha de partir dels interessos personals de l’estudiant. Quan aquests interessos s’orienten a les qüestions de pau i de violència, resulten idonis per generar un aprenentatge vivencial, connectat amb la realitat de l’estudiant i, per tant, competencial: transferible a l’exercici de la ciutadania. En concret, el treball de recerca permet:

  • Aprendre a qüestionar la realitat desenvolupant actituds crítiques i inconformistes que es mantinguin durant tot el procés de recerca.
  • Aprendre a informar-se i a processar la informació per elaborar conclusions pròpies i fonamentades.
  • Formar opinions argumentades sobre les problemàtiques anant més enllà de la sensibilització, per reforçar les actituds compromeses i els valors de la cultura de la pau.
  • Visibilitzar, reconèixer i respectar l’altre apropant-se a les persones i/o als col·lectius que es perceben com a diferents.
  • Desconstruir les diferents formes de violència simbòlica tot desvetllant les manifestacions de la violència que, per quotidianes, passen desapercebudes, i les que es consideren inevitables, necessàries, inherents a la nostra condició humana o social.
  • Alimentar la curiositat per aprendre, per saber-ne més, per obrir nous àmbits de coneixement.
  • Promoure el compromís amb la pau durant els estudis universitaris i, posteriorment, en l’exercici professional.

Font: Recerca per a la pau des de la Filosofia de Batxillerat (2012).

 

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer