Integració curricular de la ciutadania global

L’educació per a la pau, en drets humans i ciutadania global posa de relleu les finalitats de l’educació: quin model de persona i societat volem promoure. Des d’aquest enfoc, es destaca com l’educació ha de promoure els aprenentatges que facin possible la pau, entesa com aquella situació social que permet el benestar i el desenvolupament humà ple per a totes les persones, arreu del món, i que a nivell personal es caracteritza per una convivència saludable i generadora de benestar amb un mateix, amb els altres i amb l’entorn que habitem i compartim.

Aquests models de persona i de societat formen part dels estudis de batxillerat. Entre d’altres, la legislació curricular assenyala com l’etapa ha de desenvolupar les capacitats que permetin, entre d’altres:

Exercir la ciutadania democràtica des d’una perspectiva global i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que fomenti la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i afavoreixi la sostenibilitat.

En el context actual, caracteritzat pel predomini de tot tipus de violències (directes, estructurals i simbòliques), educar per la pau suposa tant socialitzar en els sabers culturals que possibiliten la pau com treballar en el desaprenentatge de la cultura de violència interioritzada fins al moment.

Una lectura del currículum reglat des d’aquesta perspectiva revela que molts d’aquests aprenentatges, com a part del nostre bagatge cultural, es troben recollits en els objectius, continguts i criteris d’avaluació de les diferents etapes educatives, inclòs el batxillerat. Els projectes educatius compromesos amb la pau expliciten aquestes finalitats educatives, les converteixen en objectius d’aprenentatge, programen activitats per assolir-les i cerquen la coherència de la resta del currículum amb la cultura de pau.

La recerca és present en el currículum de les diferents etapes educatives. A infantil, esdevé la principal estratègia didàctica, fins al punt que dues de les tres àrees que es treballen s’identifiquen amb el terme descoberta: descoberta d’un mateix i dels altres i descoberta de l’entorn. A les etapes obligatòries, el desenvolupament (primària) i assoliment (ESO) de les competències bàsiques d’aprendre a aprendre i de tractament de la informació suposa la inclusió, en totes les àrees, de continguts procedimentals directament relacionats amb la recerca.

A batxillerat, la competència en recerca esdevé una de les competències generals que l’alumnat ha d’assolir al llarg dels dos cursos. Aquesta competència es defineix com la «facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants que encara no s’han solucionat en el nivell i en l’àmbit adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen» (Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat).

Com a competència general, s’hi ha d’incidir des de totes i cadascuna de les matèries de batxillerat. A més, el treball de recerca de batxillerat s’adreça específicament a la consolidació d’aquesta competència i s’explicita que en cap cas «l’objectiu principal del treball és obtenir resultats científics nous», sinó que es tracta d’«aplicar un mètode lògic per a la resolució de problemes abastables que permeti l’aportació personal de l’alumnat».

D’altra banda, la legislació assenyala que, «com que la competència és acció i l’acció es dóna sovint en un context social, cal integrar la reflexió moral i l’educació en valors en el treball de qualsevol matèria.»

En relació amb els treballs i projectes d’etapes anteriors, el treball de recerca de batxillerat es caracteritza per una autonomia i una capacitat de decisió més grans de l’alumnat per desenvolupar-lo. Així, el tema l’ha d’escollir i acotar, en part, l’estudiant, tenint en compte que en el treball de recerca s’estan posant en marxa procediments que s’haurien d’haver aprés en les etapes obligatòries, com a part de les competències bàsiques que es pressuposa assolides:

• Triar i acotar una àrea de recerca.
• Analitzar l’àrea de recerca per destriar allò important d’allò secundari.
• Identificar problemes i formular preguntes.
• Plantejar l’objectiu o objectius de la recerca.
• Esquematitzar el procés de treball, planificar.
• Cercar la informació adequada i processar-la.
• Proposar explicacions provisionals o hipòtesis resolutives, si escau, als problemes plantejats. Plantejar estratègies de resolució.
• Aplicar la metodologia i estratègia triades. Recollir els resultats.
• Processar i contrastar els resultats amb la informació inicial.
• Arribar a conclusions i argumentar-les.
• Si l’estratègia no ha funcionat o les conclusions són minses, ser capaç d’explicar per què i articular una estratègia més adient.
• Plasmar per escrit el treball dut a terme i exposar-lo en públic.

Per tal que aquestes tasques generin competència en recerca, és fonamental que l’estudiant sigui conscient del procés que està seguint, sigui capaç d’explicar què caracteritza un procés de recerca, disposi de capacitat de decisió sobre cada fase i pugui argumentar cada alternativa triada o descartada.

Les recerques en temes de pau i de violència permeten aprofundir en les interrelacions entre competència en recerca i educació en valors, i posen de relleu els judicis morals que es troben al rerefons de cada decisió. És un treball que permet a l’alumnat posar a prova la pròpia capacitat investigadora a través de l’elaboració de processos de coneixement a partir de bones preguntes o de qüestions ben formulades.

Resumint, els elements de la recerca consisteixen, bàsicament, en:
1. Fer preguntes generadores de recerca a partir d’un problema.
2. Seleccionar fonts fiables i pertinents d’informació.
3. Analitzar els elements d’investigació i formular una hipòtesi.
4. Dissenyar el treball de recerca.
5. Interpretar els resultats i les conclusions del treball de recerca.
6. Elaborar un informe del procés de recerca.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer