Finançament i ONGs

moneyLa crisi econòmica i la disminució radical de les subvencions a les activitats de les ONGs ha posat sobre la taula un tema de què ja es venia parlant: el model de finançament. En moltes ONGs, la sobredimensió de les aportacions públiques en el total del finançament de les entitats ha estat indiscutible. I la disminució de les subvencions ha portat com a conseqüència més directa la supressió de línies de treball, la disminució de projectes i la reducció de les plantilles. Aquesta proposta pretén aportar llum sobre les diferents possibilitats de captació de recursos que estan posant en marxa les ONGs, així com la seva eficàcia i eficiència.

Les entitats disposen d’estratègies definides de captació de recursos? Quines estratègies de finançament estan desenvolupant les ONGs en l’actualitat? Varien de les estratègies que es feien servir fa 5 anys? Quins són els elements que determinen l’adopció d’una determinada estratègia i no una altra? Quines estratègies són eficaces i eficients (aconsegueixen captar recursos econòmics amb una inversió mínima de temps, recursos humans i diners)? Com es valora la implementació de les noves estratègies de finançament? Quines són els principals obstacles alhora de posar-les en funcionament? Com se superen aquests obstacles?

El desenvolupament de la recerca documental és l’element de partida de la recerca i contextualitza la investigació. El desenvolupament de la recerca que es proposa en aquestes línies és l’estudi de cas. Concretament, l’estudi d’una entitat i de les seves característiques i les estratègies de finançament al llarg de 5 anys. La informació primària es trobarà a la memòria d’activitats de l’entitat i a la pàgina web. Aquesta informació s’haurà de complementar amb entrevistes a experts en finançament d’ONGs i, si es pot accedir, a la/es persona/es encarregades de les tasques de finançament de l’entitat sobre la qual es realitza la recerca. A partir de l’anàlisi de la informació s’elaboraran les conclusions i les propostes.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Temes: , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer