Posts Tagged ‘Immigració’

Avaluació i comparació de polítiques migratòries

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) i el Migration Policy Group (MPG) coordinen l’Índex de polítiques d’integració migrant (MIPEX en les seves sigles en anglès).

El MIPEX mesura polítiques d’integració de persones migrades en tots els estats membres de la Unió Europea, Austràlia, Canadà, Islàndia, Japó, Corea del Sud, Nova Zelanda, Noruega, Suïssa, Turquia i els Estats Units.

Al Poble Sec, fem un cafè?

Fem un cafè? és un espai de trobada mensual per fomentar el coneixement entre els veïns i veïnes del barri, atenent a la diversitat cultural i intergeneracional. L’objectiu principal és promoure la creació de xarxa al barri i les relacions entre persones de diferents nacionalitats. Tot i que la participació s’ha anat enriquint amb les diferents iniciatives engegades al barri, encara trobem col·lectius molt nombrosos del Poble Sec que normalment no hi participen.

Història oral de la immigració

La immigració és un procés personal que té implicacions socials, econòmiques, laborals,…  L’anàlisi d’aquests processos i de les polítiques públiques que se’n deriven així com el trencament dels estereotips que s’associen a la immigració (com a fenomen social i polític) i a la persona immigrant són els temes que articulen aquesta proposta de recerca. D’aquesta manera, proposem que l’estudiant mitjançant l’ús del suport audiovisual realitzi un documental en el que es plasmaran les diferents històries de vida sobre el viatge realitzat per les persones immigrades.
camí
  • Quins estereotips hi ha sobre la immigració i les persones immigrades? Quines són les causes que expliquen la immigració? Per què migren les persones? Som tots/es migrants? Quan i per què es pren la decisió de migrar? Què es planteja una persona quan vol migrar (superació personal, millora de les condicions de vida, millor futur per la seva família,…)? Per què i com es tria el lloc de destinació? Les persones migren soles?
  • Quines expectatives hi ha de la travessia? Quins sentiments i emocions es desperten? Quines pors sorgeixen? Com es recorda la travessia? Hi ha diferents llocs de transició abans d’arribar a la destinació final?
  • Com és l’arribada al lloc de destí? Què sent la persona en arribar al lloc de destinació? És un lloc desconegut? Hi ha persones per rebre’l/a?Hi ha un teixit comunitari al que adreçar-se? Quina és la situació legal de la persona en arribar al lloc de destinació? Quines implicacions té la situació legal de la persona en la seva vida quotidiana? I en la seva vivència emocional? Com és la relació amb les altres persones (de la comunitat, del treball, de l’espai més proper)? Com es viu la distància i el distanciament de la família, els amics, de la terra on s’ha nascut? Hi ha el pensament del retorn? Com seria el retorn ideas (en quines condicions, com,?)?

La realització del treball de recerca s’inicia amb la recerca documental sobre la migració, la definició del concepte, com s’ha tractat i estudiat prèviament, quins són els elements que identifiquen a la persona immigrada,… Posteriorment i basat en la recerca documental, es passaria a la selecció de les persones i realització de les històries de vida. Les històries de vida s’han de gravar i desprès transcriure per al seu posterior anàlisi. La present proposta suggereix que la gravació sigui en format audiovisual i que la recerca sigui un videodocumental que s’hauria d’acompanyar amb un informe escrit que documentés la recerca i justifiqués l’ús del videodocumental.

Les històries de vida, i per tant, l’anàlisi que fonamentarà la recerca,  es pot centrar en diferents aspectes de la immigració:

  • Històries del pas de la frontera.
  • Històries de persones que han sol·licitat asil a Espanya.
  • Històries de joves que han estat reagrupats pels seus familiars.
  • Històries de la immigració des d’una regió determinada (Àfrica subsahariana, el Magreb, Sudamèrica, etc.).

En qualsevol dels temes, caldrà que s’atenguin variables com la legalitat d’aquesta immigració, els sentiments d’aquell moment (inseguretat, il·lusió…), la possible vulneració de drets fonamentals, etc.

Alguns recursos per a la recerca:

 

Centres de detenció de migrants en tercers països

Per impedir l’accés d’un cert nombre d’immigrants al seu territori, l’estat espanyol manté diversos acords de “cooperació migratòria i readmissió” amb països africans que inclouen, entre d’altres mesures, el manteniment de centres de detenció de migrants en aquells països.

Quins són aquests països? En què consisteixen aquests acords? Què se’n sap sobre aquests centres? Qui ho sap? Què se n’opina sobre aquesta situació?

Aquest tema, tot i que bastant opac, pot abordar-se des de l’àrea de Filosofia fent èmfasi en la incidència d’aquest tipus de mesures en els drets humans i la responsabilitat de l’Estat en la seva vulneració.

L’opinió sobre aquests fets que es pugui recollir entre un sector de població determinat (companys, adults o d’altres) pot orientar la recerca envers el sistema de valors que opera en aquest conflicte.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Proposta elaborada en col·laboració amb la Clínica Jurídica en Drets Humans, de la Facultat de Dret de la UB.


Drets humans als Centres d’Internament d’Estrangers

Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) són creats amb una funció cautelar, preventiva, destinats a persones estrangeres irregulars en espera de ser expulsades, que hagin comés alguna falta administrativa. No obstant això, les denúncies per les vulneracions de drets humans que s’hi produeixen són contínues, així com la falta absoluta de transparència del que succeeix al seu interior.

Quina informació tenim sobre les condicions de vida dels interns? Quins són els seus drets? Quines faltes administratives estan donant lloc a l’internament de persones en aquests centres? Què es denuncia d’aquests centres? Què en diu el Govern? Què en diuen els organismes internacionals? Quines mesures alternatives s’hi proposen?

El treball es basarà en la recerca documental, que pot complementar-se amb entrevistes amb els diferents actors implicats. En aquest tipus de treball, és important contrastar el punt de vista de les diferents parts en conflicte i comparar els diferents informes disponibles per tal de realitzar un anàlisi aprofundit de la qüestió.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Proposta elaborada per la Clínica Jurídica en Drets Humans, de la Facultat de Dret de la UB.

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer