Posts Tagged ‘Drets cívics’

Serveix d’alguna cosa?

La mobilització ciutadana i la defensa dels drets

protest-En els últims anys s’està vivint un increment de les protestes i mobilitzacions socials. La gestió de la crisi econòmica, la pèrdua o erosió dels drets, l’empobriment de la població i la corrupció estan en la base del descontentament social. Però, després de multitud de manifestacions i protestes moltes persones pensen: serveix d’alguna cosa? Al nostre país, durant els segles XIX i XX, les vagues i les manifestacions massives van aconseguir introduir en la legislació i en la pràctica (dels governs, les empreses,..) millores significatives. El plantejament de la protesta com a acció de canvi i transformació social i el seu paper al llarg dels anys ens ofereix una panoràmica de com la ciutadania està canviant, adaptant-se.

Quins drets s’han aconseguit mantenir gràcies a la protesta massiva? Com s’ha articulat la mobilització social? Quins elements caracteritzen la mobilització social? Hi ha casos en els que el govern ha hagut de “tornar enrere” gràcies a la mobilització social? Quines millores es van aconseguir gràcies a la mobilització?

“El món és un camp de batalla”

Com justifiquen els Estats Units la guerra bruta?

S’entén com a guerra bruta aquell conjunt d’accions que fa servir un estat o govern per lluitar contra el que considera com a forces insurgents o terroristes al marge de llei. Els Estats Units és un dels països que porta a terme aquest tipus d’actuacions, també conegudes com a guerra a l’ombra (Shadow war). Els portaveus de govern, inclús els diferents presidents han defensat i justificat la guerra bruta, les operacions encobertes, els assassinats extrajudicials,… Aquesta proposta es dirigeix a identificar el procés de construcció del discurs legitimador de la violència i de la guerra bruta.

Com justifiquen el governs la guerGuerra Brutara bruta contra el terrorisme? Qui explica què? Com ho expliquen i argumenten? Quins fets es mencionen i com expliquen l’ús de la guerra bruta global als Estats Units? Com s’explica (amb quines paraules i imatges) les conseqüències de la guerra bruta? Es fan servir eufemismes (danys colaterals i no assassinats) o imatges distorsionades?

La recerca s’inicia a una recerca bibliogràfica que emmarqui l’àmbit de treball.  Metodològicament la proposta de treball s’articula al voltant de la investigació documental i un anàlisi del contingut.

Al principi de la investigació documental es trobaran moltes fonts d’informació secundària (que citen o recullen allò dit pels protagonistes) com diaris (The New  York Times, per exemple), agències de notícies,… Això permetrà saber i contextualitzar qui diu les coses, quin és el seu càrrec i responsabilitats i identificar les fonts primàries: conferències de premsa, discursos, declaracions de líders a mitjans, entrevistes, aparicions al Congrès o al Senat dels Estats Units, … A partir de la identificació de les fonts primàries s’inicia l’anàlisi del discurs. Es fan servir les nocions de llibertat, justícia,… ? Qui són “els bons” i “qui els dolents”?, quin tipus de llenguatge es fa servir?  Aquest anàlisi es pot fer en base a l’ús de software específic com NVivo9.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Impacte de l’ordenança cívica de Barcelona

L’any 2005 s’aprova l’anomenada Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona, que entra en vigor l’any 2006. Amb l’objectiu de “fomentar i garantir la convivència ciutadana” a l’espai públic de la ciutat, s’aproven una sèrie de mesures que penalitzen la mendicitat o l’oferta de serveis sexuals, entre d’altres.

Quines conductes es consideren incíviques en l’ordenança? Quines reflecteixen una problemàtica social? Com es penalitzen aquestes conductes? Quin ha estat l’impacte de l’ordenança en la vida d’aquestes persones?

El primer pas de la recerca seria llegir detenidament l’ordenança i extreure’n allò important o que ens crida l’atenció. Per conèixer l’impacte que ha tingut l’ordenança, es pot recórrer a entrevistes i enquestes, principalment a tècnics d’entitats que realitzen treball social als barris més afectats per l’exclusió social.

Es pot aprofundir en la problemàtica o, simplement, donar constància de les situacions ‘injustes’ que s’hi identifiquin, que es poden plasmar en un reportatge.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Proposta elaborada en col·laboració amb la Clínica Jurídica en Drets Humans, de la Facultat de Dret de la UB.

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer