Tecnologia per al desenvolupament humà i sostenible

metarecercaLa tecnologia per al desenvolupament humà i sostenible és l’intent de posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà, entenent que aquest desenvolupament s’ha de donar en termes de sostenibilitat, és a dir, que les accions per millorar les condicions de vida de les persones siguin accions sostenibles i no incrementin la petjada ecològica.

La present proposta s’orienta a la realització d’una metarecerca entorn d’aquest enunciat.

Què és una metarecerca? És una recerca sobre la recerca: investigar sobre les investigacions que s’han realitzat o sobre les que estan en marxa per establir les tendències i l’estat de la qüestió, orientat a esbrinar com aquest desenvolupament tecnològic incideix tant en l’avenç de drets humans com en el dret a l’alimentació, a la salut, a l’habitatge

  • A què ens referim quan parlem de tecnologia per al desenvolupament humà sostenible? Aquest enunciat s’ha entès sempre de la mateixa manera? S’identifiquen etapes en la producció de tecnologia per al desenvolupament humà sostenible?
  • Quins són els grans àmbits de la tecnologia per al desenvolupament humà sostenible a Catalunya? Quines tipologies de recerca s’hi poden establir? Se n’identifiquen grans nuclis de producció científica? Se n’identifiquen els factors que han portat a aquesta orientació de la producció?
  • Estudi de cas d’algunes solucions tecnològiques que han contribuït a l’avenç de drets humans. Com es va produir aquesta transferència de tecnologia? Qui va protagonitzar aquesta transferència (ONG, investigadors/es, comunitats locals,…)? Quins inconvenients s’hi van trobar? Quines solucions s’hi van plantejar? Com es valora aquesta cooperació?

El procés de recerca s’inicia amb la definició del marc teòric-metodològic, per posteriorment començar la recerca, que s’haurà de realitzar mitjançat la concreció i definició dels criteris de selecció de les investigacions científiques i la posterior selecció i classificació del material. Les fonts primàries d’informació són els centres de recerca i les bases de dades especialitzades en aquest àmbit. D’altra banda, aquest treball s’ha de complementar amb entrevistes a persones implicades en el desenvolupament tecnològic per a la sostenibilitat i pels drets humans. El treball de l’alumne avançarà en la resolució d’alguna d’aquestes qüestions i es conclourà amb el plantejament de noves qüestions que, per les limitacions temporals, no s’hagin pogut respondre, així com d’altres que s’han identificat durant de la recerca i que poden servir com a punt de partida per a futurs treballs de Batxillerat.

Alguns recursos per a la recerca:

Temes: , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer