Assessorament

L’assessorament ofert pel programa reforça el seguiment de l’alumnat interessat a explorar l’impacte del seu tema de recerca en els drets humans i el desenvolupament sostenible global.

Amb aquest objectiu, l’assessorament consisteix en trobades periòdiques amb l’estudiant al llarg de tot el procés de recerca: concreció de l’objectiu, qüestió o hipòtesi; identificació de fonts d’informació a l’abast; anàlisi de dades; elaboració de conclusions…

Aquestes trobades (que es mantenen sempre que l’estudiant i el tutor/a de la recerca hi estiguin d’acord) poden desenvolupar-se individualment o bé en petits grups (de 4 o 5 alumnes), ja sigui en un espai facilitat pel centre o bé al Campus UB de Sants.

Es preveu la possibilitat que l’alumnat participi en grups d’assessorament temàtics, amb altres estudiants de batxillerat que investiguen un mateix àmbit amb objectius de recerca diferenciats.

Un servei complementari a la tutoria

Perquè l’assessorament funcioni és fonamental la coordinació amb el professorat que tutoritza les recerques. Després de cada sessió d’assessorament, aquest professorat rep una fitxa-resum del que s’ha treballat, amb una síntesi de les orientacions i recursos proporcionats a l’estudiant, així com de les tasques acordades en la trobada. Es tracta que aquestes orientacions siguin coherents, de forma que ambdós suports es reforcin mútuament.

La importància del mètode

Es planteja que l’estudiant realitzi investigacions autèntiques, és a dir, que aportin coneixement nou, i adequades a les seves capacitats. Per això, és fonamental que la recerca sigui metòdica:

  1. Concretar un objectiu d’investigació viable en les 70 hores que la legislació estableix pel treball de recerca.
  2. Completar el marc teòric de la recerca mitjançant la recerca bibliogràfica, prèvia al treball de camp.
  3. Elaborar un disseny metodològic fonamentat en el marc teòric.
  4. Recollir i enregistrar dades empíriques.
  5. Processar i analitzar les dades, contrastant l’anàlisi amb el marc teòric.
  6. Elaborar conclusions i comunicar la recerca.

El treball s’elabora de manera progressiva, i es generen escrits contínuament. Les orientacions i materials del programa es van publicant en una secció específica del Portal PAULA.

Eduquem per la ciutadania global

A través de la recerca, s’incideix en l’educació per la ciutadania global, no com un afegit del treball, sinó perquè els aprenentatges que implica emergeixen durant la recerca. Una de les finalitats de la ciència és la millora de les condicions de vida i, en aquest sentit, la recerca científica juga un paper important en la protecció i defensa dels drets humans.

L’enfocament de drets humans facilita la recerca

Vehicular la recerca a partir dels drets humans ajuda a concretar els objectius, posa en relleu la rellevància social de la investigació –fent-la més significativa per l’estudiant–, permet identificar i seleccionar fonts d’informació vàlides per la recerca, etc.

El servei no implica més temps de tutoria

L’assessorament no suposa més temps de dedicació per part del tutor/a del treball. Habitualment, fem una reunió de presentació a l’institut i, a partir d’aquí, les comunicacions per a la coordinació es realitzen per correu-e. En ocasions, el tutor/a participa en alguna de les trobades d’assessorament amb l’estudiant, o bé conversem breument a l’institut abans o després de la trobada.

La coordinació amb el professorat pot emmarcar-se en activitats de formació

Es poden organitzar trobades de coordinació que siguin alhora formatives per al professorat, en la modalitat de Taller d’Investigació per la Ciutadania Global, que certifica 15 hores de formació.

Enguany oferim també la possibilitat de realitzar una formació de centre per a la confecció de rúbriques d’avaluació del treball de recerca consensuades pel professorat, que facilitin l’avaluació formativa durant la tutoria i la qualificació final dels treballs.

El suport és al centre: no s’ocupen places individuals

L’assessorament es manté mentre l’estudiant percep que l’ajuda en el seu treball i el tutor/a hi està d’acord. Els centres participants poden adreçar-nos consultes específiques sobre els treballs i d’altres necessitats que contribueixen a redefinir les activitats del programa any rere any.

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer