Seguretat ciutadana i drets humans

violenciaEn els últims temps, l’Estat espanyol està portant a terme reformes legislatives i pràctiques contràries a alguns estàndards internacionals pel que fa a la protecció dels drets de reunió i manifestació i al de llibertat d’expressió. Per què? La justificació d’aquestes accions es troba en l’argument de la protecció de la seguretat ciutadana. Això planteja la pregunta: És possible un equilibri entre la seguretat i la llibertat de les persones, sense que aquest últim tingui que perdre drets enfront a la garantia d’una major eficiència en la seva seguretat i en la de tots?

Quina és la situació a Espanya en l’àmbit de la seguretat ciutadana? La normativa en matèria de seguretat ciutadana restringeix els drets fonamentals de les persones? Quins són els principals punts de polèmica de la llei de seguretat ciutadana? La llei de seguretat ciutadana criminalitza la protesta (la crítica, les manifestacions contràries a l’opinió i posicionament del govern de torn…)? Com es tracta el dret a la reunió? En el seu conjunt, la llei de seguretat ciutadana implica un pas enrere en la protecció efectiva i el desenvolupament dels drets i les llibertats de les persones?

La recerca es pot orientar en diferents opcions, aquí se’n proposen dues:

  • Què sap la ciutadania sobre la llei de seguretat ciutadana i la defensa dels seus propis drets? Es tracta d’establir el grau de coneixement de la ciutadania (o d’un sector de la mateixa) sobre els diferents canvis que hi ha hagut en la legislació sobre seguretat ciutadana així com establir el grau de coneixement sobre els propis drets en situacions determinades, en les que les vulneracions dels drets fonamentals es poden donar. Per això, es poden portar a terme diferents tècniques d’investigació: la observació, l’entrevista o els grups de discussió poden oferir a l’estudiant informació sobre com es posa en pràctica la legislació en matèria de seguretat ciutadana en diferents situacions. La recerca pot copsar-se en una exposició o campanya de sensibilització al voltant dels drets de la ciutadania i el seu exercici en situacions 
  • De la teoria a la pràctica. Les diferents possibilitats d’afrontar i gestionar el conflictes per part de les forces de seguretat. La proposta es centra en analitzar quines són les estratègies de gestió de conflictes que fan servir de forma regular els/les agents de seguretat d’una localitat, visualitzar l’existència o no d’espais de diàleg/mediació en relació a la comunitat o un grup concret, registar quina és la formació que reben en aquest àmbit els/les agents de seguretat, l’ús d’aquestes estratègies i els resultats. La recerca documental hauria de començar amb una aproximació de l’acció de les forces de seguretat i la incorporació de les tècniques de gestió de conflictes, amb una atenció especial a la gestió alternativa de conflictes. A partir d’aquí, es podria estudiar i analitzar l’acció dels cossos de seguretat d’un municipi concret i proposar elements de millora. Pel desenvolupament de la recerca és necessari consultar bibliografia especialitzada i realitzar entrevistes a actors claus: membres de forces de seguretat, membres de la comunitat local, especialistes en gestió alternativa de conflictes,…

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Recerca proposada per l’IDHC (Institut de Drets Humans de Catalunya).

Temes: , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer