Què significa fer recerca?

Fer recerca o investigar és iniciar una acció de cerca amb tota cura per trobar o descobrir alguna cosa. L’investigador o investigadora decideix estudiar a fons un tema o una problemàtica per saber-ne més i arribar a certes conclusions.

El procés de recerca consta de diferents passes:

[1] Determinar el problema, formular la pregunta d’investigació o els objectius de la recerca.
[2] Dissenyar la investigació: especificar els recursos, decidir les tècniques i mètodes d’acord amb les característiques del treball.
[3] Documentar-se i recollir dades: saber què han fet altres investigadors en relació amb el problema d’investigació i dur a terme activitats per obtenir dades.
[4] Analitzar i interpretar les dades: elaborar i analitzar les dades obtingudes, extreure conclusions que confirmin o desmenteixin la hipòtesi inicial.
[5] Presentar els resultats de la recerca a la comunitat científica a través de la redacció d’un article, una comunicació, una tesi doctoral… En el cas que ens ocupa, presentar el treball de recerca de Batxillerat.

INTERROGANT

CONCRECIÓ

Què? (problema d’investigació) Què es vol analitzar?
Per què? (objectiu) Per què cal fer aquest treball? És oportú? Té interès?
On? (delimitació espacial i temporal de la unitat d’anàlisi) On es localitza la recerca?
Quan? (cronologia) Quan començarà la recerca? Quin temps durarà?
Com? (procediments) Quins mètodes i tècniques de recerca s’utilitzaran?

(Basat en X. Roigé, F. Estrada i O. Bertran (1999): Tècniques d’investigació en antropologia social)


Tècniques de recollida d’informació en Recerca

Les tècniques bàsiques per obtenir dades, que l’investigador/a pot combinar segons quin sigui el propòsit de la recerca, són :

–         documentació

–         observació (externa o participant)

–         entrevistes

–         qüestionaris

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer