Definició i característiques

L’expressió Recerca per la pau vol posar de relleu la dimensió ètica i social dels treballs de recerca que elabora l’alumnat de batxillerat.

Des del punt de vista social, el terme posa de relleu les finalitats de la recerca: contribuir des de la recerca a la construcció de la pau i la defensa dels drets humans.

A nivell ètic, es constata que la cultura de pau i la cultura de violència emergeixen durant el procés d’investigació, incideixen en la seva orientació i condicionen els resultats.

Tota recerca implica un procés continuat de presa de decisions que indefectiblement estan condicionades per les idees prèvies, els valors i els sentiments de les persones que l’elaboren. I és que, quan la recerca tracta temes que afecten la relació de les persones amb elles mateixes, amb els altres o amb l’entorn, es desvetllen aprenentatges previs que són clau en l’educació per la pau: els models de societat que s’han interioritzat, les percepcions personals de les problemàtiques socials, les actituds desenvolupades envers els conflictes… La competència en recerca requereix tenir consciència d’aquest substrat per poder distanciar-se’n, posar en qüestió les pròpies predisposicions i contrastar-les amb les noves dades per guanyar, així, objectivitat.

El fet que emergeixin aquests sabers previs, lluny de ser un handicap, és una oportunitat tant per l’objectiu del treball de recerca de batxillerat, la formació de la competència en recerca, com per incidir en els valors, de manera que les noves informacions, les anàlisis i les vivències que comporta una recerca contribueixin a l’educació per a la pau, en drets humans i ciutadania global de l’estudiant.

Alguns trets definitoris de la recerca per la pau en l’àmbit educatiu són:

Objecte

En relació amb els temes, aborda qüestions o esdeveniments relacionats amb la pau o amb les diferents formes de violència: directa, estructural i simbòlica.

Finalitat

Un dels propòsits és la cerca d’alternatives a la violència (dominant, d’altra banda, al món contemporani) i l’enfortiment dels sabers (coneixements, costums, habilitats, valors, actituds…) que conformen una cultura de pau que, malgrat ser minoritària, també és present en la nostra societat. Es pretén contribuir a la cerca i a la fonamentació d’alternatives, coherents amb la no-violència, que permetin l’avenç dels drets humans.

Interdisciplinarietat

És una recerca interdisciplinària, no exclusiva d’una determinada branca del saber, que integra la reflexió ètica. En paraules de Grasa (2010), és un «context per a la recerca» abordable des de múltiples disciplines.

Globalització

Vincula les dimensions local i global cercant les relacions entre les problemàtiques d’una comunitat específica i les situacions d’altres col·lectius o territoris, inclosos els propis, atesa la interdependència dels éssers humans en el planeta.

Alteritat

Preveu diferents punts de vista des del respecte a l’alteritat i la noció d’igualtat dels éssers humans.

Identitat

Conclou amb reflexions personals fruit de la recerca, que porten a un posicionament argumentat i a un compromís, aprofundint en l’autoconeixement i en el desenvolupament de la pròpia identitat.

Transferència

És desitjable que el treball de recerca inclogui el plantejament d’alternatives per incidir en la problemàtica des de l’entorn proper, i així concretar els plantejaments en allò que és possible i necessari. En aquest sentit, les iniciatives i campanyes impulsades per ONG poden ser un recurs valuós.

 

Bibliografia:

Grasa, R. Cinquanta anys d’evolució de la investigació per la pau. Publicat dins la col·lecció Recerca x Pau, de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, 2010.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer