Qüestionar la realitat

Com en altres àmbits de recerca, la recerca per la pau requereix una primera fase de disseny, que comença per delimitar l’objecte i finalitat de la recerca: què s’investigarà i, sobre aquest tema, quina qüestió
es vol resoldre (objectiu). Alhora, l’estudiant i el docent poden tenir altres objectius de caràcter formatiu (per exemple, experimentar una determinada tècnica) o personal (donar a conèixer un tema), però pel que fa a la recerca és fonamental haver identificat clarament aquesta qüestió.

L’objectiu, és a dir, la qüestió que s’ha de resoldre, es pot formular en forma de pregunta. Resulta de gran ajuda per a l’alumnat perquè, d’una banda, el llenguatge els resulta comprensible (és una forma d’expressió que els és pròpia) i, de l’altra, perquè durant la implementació els ajudarà a acotar la recerca i a destriar la informació necessària de la prescindible.

En l’àmbit científic, el pas següent seria confeccionar un marc teòric de la qüestió i, seguidament, establir una hipòtesi que posi en relació almenys dues de les variables identificades mitjançant aquest marc
teòric. És a partir d’aquesta hipòtesi que s’estableixen les dades necessàries i el procediment més apropiat per recollir-les.

En un treball que no hauria de superar les 70 hores de dedicació, no sembla factible fer tot aquest treball previ que requereix la recerca a partir d’hipòtesis consistents, fonamentades en un marc teòric, en un àmbit que és inherentment complex, quan sovint es tracta de la primera aproximació rigorosa a la temàtica per part de l’estudiant.

Davant aquestes limitacions, una opció és plantejar-se el treball de recerca de batxillerat com el que en l’àmbit acadèmic es denomina recerca exploratòria, de caràcter descriptiu (l’estat de la qüestió) a partir de la qual es generen les hipòtesis. En aquest cas, les hipòtesis són el resultat final de la recerca en lloc del punt de partida.

No obstant això, hi ha la possibilitat de desenvolupar recerques en temes de pau i de violència basades en hipòtesis. Per això caldria partir de recerques prèvies, replicant una recerca publicada o, a partir del marc teòric i les conclusions elaborades (per exemple, en un treball de recerca d’un curs anterior), formular una hipòtesi de treball.

Hi ha també programes de suport a la recerca de batxillerat a través dels quals persones expertes en la matèria proporcionen assessorament per a la confecció d’un marc conceptual i l’elaboració d’hipòtesis. Alguns alumnes compten fins i tot amb alguna persona propera que pot facilitar-los aquest assessorament i sovint els recursos necessaris per dur a terme recerques basades en hipòtesis.

No obstant això, en relació amb la recerca per la pau, una part considerable del potencial educatiu recau no tant en les respostes (confirmar la hipòtesi) com en el desenvolupament de la capacitat de qüestionar, de manera que el més interessant és plantejar el seguiment del procés de recerca a partir d’una pregunta generadora definida per l’estudiant.

Les preguntes generadores són preguntes obertes, la resposta de les quals pot ser variada, basada en interpretacions, i que per tant implica una elaboració personal. Mentre que les preguntes reproductives condueixen a informacions necessàries per respondre preguntes generadores, la recerca per la pau ha de basar-se en preguntes generadores que permetin l’aportació personal de l’estudiant.

Així, una fase fonamental en la tutoria de la recerca per la pau consisteix a acompanyar l’estudiant per tal que, a partir del seu tema d’interès, defineixi l’objectiu de la recerca en forma d’una única pregunta a la qual es respon a través de la recerca. Per establir aquesta pregunta es recomana:

  • Formular preguntes obertes.
  • Sobre qüestions controvertides.
  • Que l’alumnat pugui relacionar amb el seu entorn social (família, amistats, escola, barri, oci, mitjans de comunicació, govern, indústries…).
  • Que posi en qüestió les seves idees prèvies i/o creences dominants.
  • Que l’estudiant pugui respondre fent ús de les fonts d’informació a l’abast.

Finalment, per tal que la investigació sigui abastable per l’estudiant, el treball s’ha de centrar en una única pregunta ben delimitada per a la qual se cerca una resposta.

En tot cas, convé tenir en compte que la recerca, necessàriament, desvetllarà noves preguntes, que són part de les conclusions, de manera que és important que quedin recollides en l’informe final. Aquestes qüestions poden servir de base per definir futures recerques, per la qual cosa seria interessant que els centres fessin possible l’accés de l’alumnat als treballs elaborats en cursos anteriors.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer