Fonts d’informació a l’abast

Una de les dificultats que l’alumnat pot trobar-se a l’hora de fer recerca per la ciutadania global és l’accés a fonts d’informació al seu entorn sobre temes d’abast global o que de vegades es manifesten en llocs llunyans. No obstant això, amb una mica d’imaginació és possible accedir a fonts primàries d’informació sobre qualsevol qüestió de recerca.

Aquestes són algunes fonts d’informació que l’alumnat pot tenir a l’abast per fer recerca per la ciutadania global:

Bibliografia

A l’inici del treball, és important fer una recerca bibliogràfica per comprovar fins a quin punt s’ha escrit sobre aquella qüestió i, sobretot, si es tracta d’un tema ja investigat.

És important iniciar la recerca bibliogràfica una vegada tinguem ben acotat el tema del nostre treball, ja que quant menys imprecís sigui, més gran (i inabastable) serà la quantitat de material que trobarem publicat.

Compte també a fer treballs monogràfics basats únicament en el resum de documents. Cal interpel·lar les fonts, contrastar autors i autores que mantinguin punts de vista divergents, o que procedeixin de regions culturals diverses, o que hagin escrit en moments històrics diferents. La lectura de blocs sobre el tema, així com l’assistència a xerrades i conferències, poden facilitar aquest accés a veus “diferents”.

La bibliografia de tot tipus (llibres, informes, textos legals…) serà fonamental per elaborar el marc teòric de la nostra recerca: què signifiquen els termes clau implicats en la qüestió, què se’n sap d’aquest tema, quina legislació s’hi aplica, què se n’ha investigat…

Actualment, pot accedir-se a molta documentació per internet, però cal comprovar la fiabilitat de les fonts i, com en la resta de documentació, referenciar-la adequadament, tant per poder-ne fer ús, com per informar de en què basem una determinada afirmació.

Hemeroteques de diaris

A través de diaris i revistes, podem estudiar la història de qualsevol qüestió controvertida. El tractament informatiu dels temes, a través de l’anàlisi de contingut, l’estudi dels titulars, les imatges… ens permet esbrinar el posicionament que sobre la qüestió s’han mantingut en un moment determinat.

Productes culturals

Pel·lícules, cartells, obres literàries, fulletons… poden transmetren percepcions i posicionaments sobre determinats temes, esdeveniments, col·lectius socials…

Els museus i exposicions temporals poden permetre’ns l’accés a productes culturals de tot tipus, època i origen: pintures, cartells, fotografies…

Arxius

En els arxius poden trobar-se conferències en àudio, correspondència, fotografies, dibuixos…

El propi entorn social

Recollir dades de l’entorn per a la recerca és el motiu pel que fem servir tècniques de recerca, però per això habitualment serà necessari haver completat almenys un primer marc conceptual que orienti la recollida de dades.

Algunes tècniques de recerca que poden implementar-se per a la recollida de dades de l’entorn són:

  • Observació
  • Entrevistes
  • Enquestes
  • Grup de discussió
  • Històries de vida.
  • Etc.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer