Posts Tagged ‘Diversitat’

Biografies il·lustres

Al llarg de la història, hi ha hagut (i hi continua havent) persones individuals, grups i entitats que han contribuït d’una manera destacada al desarmament, la noviolència, el foment i la construcció de la pau, l’ecologia, el respecte a la diversitat de cultures, la igualtat de gènere… i a tantes altres causes de promoció i defensa dels drets humans i la justícia social.

En aquest sentit, un objectiu de recerca de batxillerat podria ser descriure la biografia d’una d’aquestes persones o entitats il·lustres.

Històries orals per la llengua

Com a conseqüència del canvi climàtic, la globalització i les crisis humanitàries, està previst que, en els propers 80 anys, desapareguin 3.000 llengües.

Davant d’aquesta amenaça, l’ONG Wikitongues, impulsada per voluntaris i voluntàries de tots els continents, ha creat una plataforma on publica històries orals curtes, en vídeo, de cadascuna de les més de 7.000 comunitats lingüístiques. Els vídeos es difonen sota una llicència Creative Commons per facilitar-ne l’ús educatiu lliure i conscienciar sobre el vast conjunt de l’experiència humana.

Plurilingüisme a Internet

“Cada vegada més, la informació i el coneixement es tornen elements clau en la creació de la riquesa, la transformació social i el desenvolupament humà. L’eina principal per transmetre la informació i el coneixement és el llenguatge. D’aquesta manera, la possibilitat d’usar la llengua materna a Internet determina el grau d’interacció que es pugui tenir amb les societats de coneixement emergents”, alerta la UNESCO.

Davant d’aquesta realitat, una recerca de batxillerat podria consistir a analitzar les polítiques lingüístiques d’un país o regió per promoure i facilitar la diversitat lingüística i el plurilingüisme als mitjans de comunicació; específicament, a Internet.

(Auto)biografies lingüístiques

La Fundació Aurèlia Figueras, el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona i la Xarxa Vives d’Universitats convoquen el Premi d’(auto)biografies lingüístiques.

L’autobiografia lingüística és la descripció de les experiències d’un mateix en relació amb les llengües, ja sigui sobre les formes d’aprenentatge, les llengües de l’entorn, les formes de transmissió familiar… També es pot parlar de les biografies lingüístiques, que descriuen l’experiència lingüística de terceres persones.

Diversitat lingüística al meu centre educatiu

Els centres educatius són un reflex de la societat. I la nostra societat és plural. Així doncs, la visualització d’aquesta pluralitat i diversitat és un element important. Una forma de visualització de la diversitat és l’ús i/o coneixement de diferents llengües. I aquesta és la proposta que es presenta: estudi lingüístic dels idiomes que es parlen a l’entorn de l’estudiant.
languages
  • Quines llengües parlen els i les estudiants d’aquest centre educatiu? A quines famílies lingüístiques pertanyen? De quins països són originàries les llengües? L’idioma es parla a tot l’estat o no? Quins són alguns dels trets lingüístics que caracteritzen aquella família de llengües?
  • Quina ha estat la vivència de cada estudiant entorn de la seva llengua materna? Amb qui utilitza cada idioma? Sent que es pot expressar en cada idioma? Hi ha moments en que utilitza més un o altre idioma -a casa, al centre, amb les amistats, quan escriu, …-? En el cas d’idiomes que no són oficials a Catalunya, alguns dels seus trets lingüístics -fonètics, sintàctics…- han facilitat o dificultat l’aprenentatge del català?
  • Com es viu la diversitat lingüística al centre educatiu? Es valora positiva o negativament? Consideren que pot aportar alguna cosa? Poden narrar alguna experiència en què s’hagi fet present aquesta diversitat lingüística? …?

És necessari la delimitació dels termes i conceptes que centraran la recerca, a partir de la realitat del centre i els interessos de l’estudiant. Aquesta serà l’aportació teòrica que es basarà en la recerca documental. A partir d’aquí es proposen tres metodologies:

  • Disseny i implementació d’una macroenquesta sobre els idiomes que es parlen al centre. El resultat de la investigació seria un mapa d’usos de les llengües que es parlen al centre i del pes de les comunitats lingüístiques.
  • Disseny  i implementació d’enquestes o entrevistes en profunditat que abordin en la percepció (coneixement i valoració) de la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies…) sobre aquesta diversitat lingüística o, en altres casos, sobre una determinada llengua no oficial però que és present a la vida del centre (des del caló a l’amazigh, l’urdú…).
  • Disseny i realització d’entrevistes a un determinat grup lingüístic que tindria per objectiu visualitzar les percepcions existents en relació a l’ús de la llengua o la seva percepció com a grup lingüístic “diferent”.

El suport audiovisual en el marc de la investigació dels usos i percepcions de la llengua i grups lingüístics és un element que es pot considerar i formaria part de la metodologia de documentació de la realitat que es vol estudiar.

 Alguns recursos per a la recerca:

 

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer