Etapa 3: Marc teòric

El marc teòric recull el coneixement previ disponible sobre la qüestió de recerca.

Per iniciar-lo, has d’identificar les paraules clau que apareixen en la redacció del teu objectiu d’investigació.

Per a cadascuna d’aquestes paraules, has d’elaborar un apartat en què presentis una o vàries definicions del concepte, així com altres dades que el descriguin o caracteritzin.

Les primeres paraules conduiran a noves paraules; i, progressivament, en forma d’arbre, aniràs teixint un marc conceptual més complex. A mesura que vagis tenint més clar el marc conceptual, podràs introduir estudis previs sobre la qüestió de recerca, dels quals ressenyaràs les conclusions més significatives per a la teva investigació.

Totes les informacions del marc teòric han de procedir de bibliografia publicada. Pot tractar-se de documents físics (ex. llibre) o digitals (ex. pàgina web) i la informació pot presentar-se en format de text, audiovisual, multimèdia…

Cal que acreditis la procedència de cada informació a través de les citacions bibliogràfiques (que inclouen autoria o responsabilitat de la informació i any de publicació).

Aquestes citacions s’han d’introduir al llarg del contingut de l’informe de recerca, en el moment que es presenta aquella informació [imatge 1], i també s’han de recollir, en forma de referències bibliogràfiques, a l’apartat Bibliografia [imatge 2].

Imatge 1

Imatge 2

On pots trobar les fonts bibliogràfiques?

1. Visita la biblioteca municipal.

2. Identifica els organismes governamentals i les organitzacions no governamentals i no lucratives (ONG) vinculades al dret humà que estàs investigant. Aquí trobes enllaços a fonts d’informació sobre diferents temàtiques.

3. Contrasta les dades i informacions d’ambdós tipus de fonts.

4. Consulta dipòsits digitals de documents acadèmics per conèixer l’estat de la qüestió.

Una vegada completat el marc teòric, revisa l’objectiu d’investigació i fes-ne la redacció definitiva, amb el nou vocabulari adquirit, per expressar amb precisió la qüestió de recerca.

left

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer