El dret al crèdit financer

Impactes i possibles alternatives des de les finances ètiques i solidàries

bancaètica3Les desigualtats socials són cada vegada més evidents en una societat dominada per la globalització i per una distribució desigual i injusta de les rendes, del treball,.. A les clàssiques  formes de desigualtat social s’afegeix una altra, l’exclusió financera. Què significa aquest terme? És que una persona pugui quedar-se fora de la roda del capital per no tenir accés a les diverses fonts de finançament tradicional. L’exclusió financera pot ser el principi perpetuar una situació personal de pobresa o vulnerabilitat.

L’exclusió financera implica no tenir accés a un compte bancari així com no poder gaudir d’un ús satisfactori dels serveis bancaris bàsics ja sigui per problemes d’informació, costos encoberts, etc. Al final, el problema principal és la impossibilitat d’accedir al crèdit ofert pels sistemes de préstec tradicionals. És en aquest context on les finances ètiques tenen un paper primordial i on apareix el dret al crèdit financer.

Als països de la UE-15, 2 de cada 10 adults no disposen d’accés a serveis bancaris transaccionals; aproximadament 3 de cada 10 no disposen d’estalvis i 4 de cada 10 no tenen facilitats de crèdit. L’Estat Espanyol és el segon (després de Grècia) de la UE-15 amb un major nombre de persones amb un accés insuficient a serveis bancaris. És en aquest context on les finances ètiques tenen un paper primordial i on apareix el dret al crèdit financer. La banca ètica declara el seu compromís per adreçar la seva activitat creditícia, de forma prioritària, vers aquells col·lectius que es troben en situació o risc d’exclusió social.

Què és el dret al crèdit? Quines són les condicions per a assegurar el dret al crèdit de les persones?  Quina és l’actual situació al territori on viu l’alumne en quant a les necessitats creditícies i l’accés al crèdit? Ha evolucionat, i en quin sentit? Com ha afectat la reestructuració dels bancs i les caixes a l’entorn de l’alumne? A partir d’aquí: existeixen entitats de finançament ètic i solidari al voltant de l’alumne? A quins col·lectius s’adrecen? Hi ha alguna experiència alternativa com per exemple la creació de grups d’estalvi o comunitats autofinançades, al seu territori?

Es proposen dues possibilitats de treball de recerca:

  •  L’estudi de l’accés al crèdit i les seves conseqüències en l’entorn de l’alumne/a. Es pot començar amb una recerca documental entorn als conceptes de dret al crèdit financer i exclusió financera, i avançar en la concreció d’aquests termes a partir del treball de camp (entrevistes,  qüestionaris, grups de discussió,…) per tal d’elaborar una fotografia de la situació financera actual a l’entorn proper de l’alumne: impactes de la reestructuració bancària, necessitats i condicionants en l’accés al crèdit, impacte de l’accés o no accés al crèdit en la situació personal, familiar, econòmica, … de les persones, etc. A partir de l’anàlisi i contrast de les dades obtingudes es formulen les conclusions i propostes d’acció.
  •  Identificació i caracterització dels projectes finançats per la banca ètica. A partir de la recerca documental prèvia, realitzar una relació d’entitats de banca ètica presents en l’entorn territorial de l’alumne o amb les que el seu entorn estigui en contacte. Aquesta informació es pot obtenir consultant les pàgina web de referència de banca ètica que apareixen als recursos per iniciar la recerca i a través de la consulta personal. A partir d’aquí es poden identificar projectes que es desenvolupin o s’hagin desenvolupat en l’entorn de l’estudiant i que hagin estat finançats per la banca ètica. Mitjançant la realització entrevistes en profunditat o grups de discussió es pot aprofundir en la dimensió social, econòmica,… del finançament ètic a partir de l’experiència i reflexió dels/les seus/ves protagonistes. L’anàlisi de les dades, el contrast de les mateixes i l’establiment de conclusions i propostes completen el treball de recerca.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Recerca proposada per FETS, Finançament Ètic i Solidari.

Temes: , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer