(Auto)biografies lingüístiques

La Fundació Aurèlia Figueras, el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona i la Xarxa Vives d’Universitats convoquen el Premi d’(auto)biografies lingüístiques.

L’autobiografia lingüística és la descripció de les experiències d’un mateix en relació amb les llengües, ja sigui sobre les formes d’aprenentatge, les llengües de l’entorn, les formes de transmissió familiar… També es pot parlar de les biografies lingüístiques, que descriuen l’experiència lingüística de terceres persones.

Una recerca de batxillerat basada en l'(auto)biografia lingüística permetria obtenir informació sobre processos lingüístics.

Per exemple, si es tracta d’una (auto)biografia sobre un procés de substitució lingüística, podríem conèixer els motius pels quals una persona abandona la seva llengua i en tria una altra.

Igualment, l'(auto)biografia lingüística pot servir per donar resposta a un objectiu de recerca relacionat amb el tractament de les llengües de la migració internacional, si per exemple la redacten alumnes (o es redacta sobre alumnes) que han passat per una aula d’acollida.

En aquest sentit, les (auto)biografies lingüístiques poden ser, per exemple, un vehicle per investigar sobre la realitat política d’una llengua (marginalització, prejudicis, estigmatització…) o sobre l’ús sexista (o no sexista) que se’n fa, sempre a partir de la biografia del parlant individual.

En un altre ordre de coses, una recerca basada en la biografia lingüística també pot donar a conèixer personatges interessants des del punt de vista de la interculturalitat a través de la seva relació amb les llengües. Un exemple clar d’aquesta proposta seria realitzar una biografia del rei Mitridates, que parlava vint-i-una llengües.

Exemples per iniciar la recerca:

Temes: , , , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer