Assessorament

Mitjançant l’assessorament, reforcem el seguiment de l’alumnat interessat a explorar l’impacte del seu tema de recerca en el drets humans i el desenvolupament sostenible.

La recerca professional es desenvolupa en equips de treball. El nostre servei extern d’assessorament complementa la tutoria i ofereix orientació personalitzada de l’estudiant en el nostre àmbit d’especialització, al llarg de totes les etapes de la recerca: concreció de l’objectiu, qüestió o hipòtesi; identificació de fonts d’informació a l’abast; anàlisi de dades; elaboració de conclusions…

L’assessorament es pot desenvolupar en grups de 4 o 5 alumnes o en sessions individuals, al centre educatiu o als centres de la Universitat de Barcelona.

Per tal de permetre la coordinació amb el centre en l’orientació de l’estudiant, després de cada sessió d’assessorament el professorat tutor dels treballs rep una fitxa-resum del que s’ha treballat, amb una síntesi de les orientacions i recursos proporcionats a l’estudiant, així com les tasques acordades en la trobada.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer